KVKK Genel Aydınlatma Metni 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, NSS Bilgi Teknoloji  Hizmetleri Anonim Şirketi – MERSİS NO: 0632095818600001 (“ŞİRKET”) tarafından, Veri  Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı  çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya  sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel  hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve  Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,  hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla,  uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(Maltepe/İstanbul) Lokasyonunda mevcut İş  Birimleri, internet sitemiz (www.nss.com.tr) , sosyal medya hesaplarımız, şirketimizin  faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı  kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer  kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik  ortamda toplanabilmektedir. 

2.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri: 

Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek  noktasında kişisel verileriniz; İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi,  Tedarikçi Sözleşmesi, Satın alma Sipariş Formu, Sipariş Teklif formu , İş başvurusu sırasında  Şirketimize teslim edilen evrak, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar,  kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, elektronik e formlar, satış işlemlerinin yürütülmesi, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade  faturası kabulü), muhasebe işlemleri, satın alma işlemleri, ve çağrı merkezi kanalları, eğitim,  seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır. 

Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel  veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

Bu kapsamda Müşteri kişisel verileri; Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı  deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve şirkete ait internet sitesinin işleyişinin  geliştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,  hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,  müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi  süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere şirketin  ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz  ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması 

ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu  Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin İşleme amaçları: 

 • Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,  Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan  yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel  ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme,  vergi ve sair yükümlülüklere uymak,  
 • Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve  geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz  sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, 
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha  önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri  yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası 
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi 
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası 
 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal  sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya  icrası 
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası  
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi 
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması 
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi  faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası 
 • Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası 
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi 
 • Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin  yerine getirilmesi 
 • Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak  yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması  süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Şirketin Operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası  
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi 
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 
 • Ücret yönetimi 
 • Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası 
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin  planlanması ve icrası  
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması 
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz  işlenmektedir.
5.Açık Rıza gerektirmeyen hükümler 

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız  aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;  

 • a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
 • b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden  bütünlüğünün korunması için zorunlu olması  
 • c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  
 • d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi  için zorunlu olması,  
 • e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  
 • f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
6.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: 
 • ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, 
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu,  Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,  Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,  
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, yukarıda belirtilen amaçların  gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere,  müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı  olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik ve  Kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri  işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları: 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  

bildirilmesini isteme, 

 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok  edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde  zararın giderilmesini talep etme

 

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan  ulaşabilirsiniz.